ชื่อผลงาน : สัมมาสมาธิ

สัมมาสมาธิ หมายถึงสมาธิชอบ คือความตั้งใจมั่นโดยถูกทาง มีอารมณ์เป็นอันใดอันหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน เข้าถึงในฌานทั้ง 4 ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

เศียรพระพุทธรูป 
ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น แบบอู่ทองรุ่นที่ 3 
พุทธศตวรรษที่ 20 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา

Titles : Right Concentration
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition

Head of Buddha image
Ayutthaya style, 15th Century

Location : Chao Sam Phraya National Museum, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha