ชื่อผลงาน : อนัตตา

“รูปไม่เที่ยง
เวทนาไม่เที่ยง
สัญญาไม่เที่ยง
สังขารไม่เที่ยง
วิญญาณไม่เที่ยง”
พุทธวจนะในธรรมบท

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

พระพุทธรูปปางประทานอภัย 
ศิลปะอยุธยา 
พุทธศตวรรษที่ 21-22 (ประมาณ 400-500 ปีมาแล้ว) ไม่ทราบที่มา

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

Titles : Anatta (Non-self)

“Appearance is impermanent. 
Feeling is impermanent. 
Physique is impermanent. 
Spirit is impermanent”

The Buddha’s words in the Dramapada 

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition

Standing Buddha in Dispelling Fear
Ayutthaya style, 16th-17th Century (Around 400-500 years ago)

Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha