ชื่อผลงาน : “เสวยวิมุตติสุข”
หรือพระพุทธเจ้า เจดีย์ และใบโพธิ์
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
Archival Pigment Ink on Canvas
ขนาด : 112 x 168 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
45,900 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

พระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ ทรงเสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอด 7 วัน  และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลม และปฏิโลม ตลอดปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยามแห่งราตรี

แรงบันดาลใจจาก :
พระพุทธรูปปางประทานอภัย
วัสดุ : หินทราย
ศิลปะแบบเขมรที่พบในประเทศไทย แบบหลังบายน ปลายพุทธศตวรรษที่ 18
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Titles : Buddha statue in the posture of forgiveness
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Archival Pigment Ink on Canvas
Dimensions : 112 x 168 cm.
Date : 2023
45,900 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Inspiration
Sandstone
Khmer Art in Thailand, 13th Century
Location : Somdet Phra Narai National Museum
Lopburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha