ชื่อผลงาน : “เย ธมมาฯ”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
Archival Pigment Ink on Canvas , สีอะคริลิค และทองคำเปลว
ขนาด : 168 x112 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
45,900 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

ขวาล่าง :
“เย ธมมาฯ” คือคาถาอริยสัจ และปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ ปรากฏเป็นจารึกในงานศิลปะกรรมทางพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม เช่นในศิลปะทวารวดี และศิลปะศรีวิชัย โดยเฉพาะพระพิมพ์ รวมทั้งศาสนวัตถุ เช่น เสาศิลาจารึก ฐานธรรมจักร แผ่นฤกษ์ สถูป หรือภาพสลักพระพุทธรูป พระคาถามีความเต็มว่า
เย ธมมา เหตุปปภวา = ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ
เตส เหตุ ตถาคโต = พระตถาคต กล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
เตสญจ โย นิโรโธ จ = และความดับของคำเหล่านั้น
เอว วาที มหาสมโณ = พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้

แรงบันดาลใจจาก :
ภาพซ้าย :
ภาพสลักพุทธศาสนามหายาน นิกายวัชรยานตันตระ พระพุทธรูปนาคปรกภายในซุ้ม อาจหมายถึงพระอาทิพุทธเจ้า
ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย)
พุทธศตวรรษที่ 17-18
ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

Titles : Ye Dhamma
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Medium : Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic and Gold leaf 
Dimensions : 168 x112 cm.
Date : 2023
45,900 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Bottom-Right
“Ye Dhamma”
This is The Noble Truth (Ariyasacca) and The Dependent Causes of Suffering (Paticcasamuppat), so it is inscribed on several pieces of Buddhist art, of the very first ages of history like Dvaravati and Srivijaya periods.

Inspiration
Left
Bas-relief of Religiou Image from Mahayana Buddhism of the Vajrayana Tantra Tradition.
Buddha Sheltered by the Naga, assumed to be refering to Adi- Buddha or the Primordial Buddha.
Lopburi Art (Khmer Art in Thailand) 12th-13th Century CE
Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha