ชื่อผลงาน : อิสระ

“เราไม่ได้ติดในทุกอย่าง 
เราละได้ทุกอย่าง
เราเป็นอิสระ เพราะสิ้นตัณหา”
พุทธวจนะในธรรมบท

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
วัสดุ : โลหะผสม 
ศิลปะลพบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ 
พุทธศตวรรษที่ 25

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Titles : Free

“From all 
am I detached,
All have I removed, 
Thorougly freed am I  Through the destruction of craving.”
The Buddha’s words in the Dramapada 

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition

Buddha Subduing Mara
Alloy
Lanna Art, 15th-16th century

Location : Chiang Mai National Museum, Chiang Mai Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha