ชื่อผลงาน : “ประทานอภัย”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas ทองคำเปลว และเฟรมไม้
ขนาด : 110 x 75 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
29,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

พระเจ้าอชาตศัตรู สั่งให้นายขมังธนูไปปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า แต่ไม่สำเร็จ ภายหลังพระเจ้าอชาตศัตรูสำนึกตัวว่าได้ทำบาปมหันต์จึงเสด็จมาสารภาพความผิดและขอพระราชทานอภัยกับพระพุทธองค์ ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ทรงบำรุงพระพุทธศาสนา และอุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1

แรงบันดาลใจจาก :
พระพุทธรูปปางประทานอภัย
วัสดุ : โลหะผสม
ศิลปะลพบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์
พุทธศตวรรษที่ 25
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Titles : Forgive
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas , Gold Leaf and Wood Frame
Dimensions : 110 x 75 cm.
Date : 2023
49,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

King Ajatasattu ordered an archer to assassinate the Buddha, but it was unsuccessful.
Later, King Ajatasattu realized that he had committed a terrible sin. Therefore, he came to confess his guilt and asked for forgiveness to the Buddha. He asked for the Triple Gem as his refuge and promoed Buddhism and patronized in the 1st Tripitaka realignment.

Inspiration
Buddha statue in the posture of forgiveness Alloy
Lopburi Art (Rattanakosin)
20th Century
Location : Somdet Phra Narai National Museum, Lopburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha